Биосистеми ООД е българско търговско дружество, създадено през 2002 година от д-р Мая Кичева и инж. Мартин Кичев. Дейността ни е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 и включва

  • доставка, инсталиране и сервиз на лабораторно и специализирано оборудване;
  • доставка, консултации и обучение за работа с реактив, консуматив и медицински изделия /молекулярна биология, имунохимия, спектрометрия/.

    Дружеството започва своята дейност като представител на Applied Biosystems и в продължение на девет години заедно с българските референтни лаборатории разработи молекулярно-биологичния бизнес в страната. В тясно сътрудничество с водещи български специалисти успяхме да наложим високи стандарти и качество на извършваните анализи както в научната, така и в научно-приложната, диагностичната и контролната сфера на икономиката ни. Благодарение и на нашата работа сега в страната се прилагат рутинно молекулярно-биологичните анализи за диагностика на различни заболявания при хора и животни, за ДНК криминалистика, за контрол на храни и опазване на биологичното разнообразие, опазване на околната среда и пр.

    Екипът на Биосистеми ООД се състои от квалифицирани специалисти, преминали обучение във фирмите – производители, с които партнираме. Виждаме своето място в съвременната наука, диагностика и обществени услуги в България като доставчик на висококачествени продукти с добавена стойност и надежден партньор на българските институции в стремежа им към развитие на икономика, базирана на съвременното познание, технологии и иновации.

    Сертификат ISO 9001:2015, с регистрационен номер: CQ-BG-070/14/02/bul на Биосистеми ООД: