Приложните специалисти от Биосистеми ООД провеждат специализирани консултации и обучение за работа със закупени от нас реактив, консуматив и диагностикуми чрез:
- молекулярно-биологични техники – пречистване на нуклеинови киселини, PCR и (RT)PCR, RFLP, AFLP, количествен PCR и (RT)PCR, SNP генотипиране, STR генотипиране, автоматично секвениране;
- имунохистохимия, имуноблот, ELISA, флоуцитометрия;
- спектрофотометрия, флуорометрия, поляриметрия, нефелометрия.

Консултираме изграждането на съвременни лаборатории и въвеждането на методики в следните области: молекулярна генетика и имунология, молекулярна вирусология и микробиология, асистирана репродукция, обработка на стволови клетки, ДНК криминалистика, ГМО контрол.