Биосистеми ООД партнира с водещи производители на лабораторно и специализирано оборудване, като предлага иновативни решения и високо качество в следните области: молекулярна генетика и имунология, молекулярна вирусология и микробиология, диагностика, асистирана репродукция, стволови клетки, биотехнология, криминалистика, ГМО контрол, хранително-вкусова и фармацевтична индустрия.

Наши партньори са:

Посетете сайта им Компанията Епендорф предлага общо лабораторно оборудване (центрофуги, спектрофотометри, термошейкъри), апарати за научни изследвания и диагностика, за молекулярна биология, клетъчна биология и биотехнология, автоматизирани системи за разкапване, пипети и консумативи.
Посетете сайта им New Brunswick е лидер в производството на оборудване за биотехнологични и IVF приложения – СО2 инкубатори, шейкъри, фризери за дълбоко замразяване, биореактори, ферментатори. През 2010г. New Brunsiwck стана част от Eppendоrf AG.
Посетете сайта им Anatolia Geneworks е производител на qPCR апарати Montania и автоматизирани системи Magnesia за изолиране на ДНК / РНК, лицензирани за диагностика съгласно Директива 98/79/ЕС. Произвежда китове за диагностика чрез qPCR на HBV, HCV, HIV-1, HDV, CMV, EBV, CT, FVL, PAI-1, MTHFR, JAK2, HLA B27 и др.
BMG Labtech е фирма, специализирана в производството на апаратура за детекция – за измерване на абсорбция, флуоресценция, луминесценция, поляризация, TRF, TR-FRET, BRET, нефелометрия и др. Предлагат се различни комбинации от модули на детекция, съобразени с конкретните нужди на клиента.
ESCO е производител на лабораторно и медицинско оборудване от 1978 година. Портфолиото включва IVF оборудване, лабораторни фризери, инкубатори, ламинари клас II, PCR кабинети, камини и др.
Посетете сайта им Adrona произвежда компактни системи за пречистване на вода. Налични са различни модели на конкурентни цени с възможност за получаване на вода с определено ниво на пречистване в зависимост от конкретните лабораторни приложения. Фирмата предлага също така и системи за взимане на проби и апаратура за измерване на физико-химични показатели на води и почви (рН-метри, йон-метри, PO4-метри, СО2-анализатори).
Посетете сайта им Eurofins GeneScan е фирма, специализирана в производството на китове и реактиви за качествено и количествено определяне на генно-модифицирани организми (ГМО) в хранителни продукти.
Посетете сайта им Metabion е специализирана в производството на реактиви за молекулярно-генетични изследвания. Фирмата предлага огромно разнообразие от олигонуклеотиди (праймери и сонди)
Посетете сайта им Английската компания PrimeDesign произвежда реактиви за real-time PCR анализ. Предлага китове за детекция и количествено определяне на патогени с приложение в хуманната и ветеринарна медицина, контрол на хранителни продукти, контрол на води и др. Разработва праймери и сонди по поръчка за анализ на генна експресия и SNP гентопиране за всички видове организми.
Посетете сайта им Clonit произвежда реактиви за ин-витро диагностика чрез молекулярно-генетични техники – детекция на вирусни, бактериални и протозойни инфекциозни агенти, мутации и онкологични заболявания при човека.
Посетете сайта им Ecoli предлага реактиви и консумативи за PCR диагностика, секвениране и фрагментен анализ (ABI секвенатори).
Посетете сайта им Германската фирма StarLab e специализирана в производството на разнообразни консумативи за пипетиране, автоматизирани системи, обработка на проби, PCR и електрофореза.
Посетете сайта им Германската фирма IBL произвежда антитела и ELISA-китове за ендокринология, инфекциозни заболявания, цитокини, туморни маркери, неонатален скрининг, автоимунна диагностика, имунология, неврология и др.
Посетете сайта им BioSB произвежда продукти за имунохистохимия (IHC), имуноцитохимия (ICC), флуоресцентна in-situ хибридизация (FISH), хромогенна in-situ хибридизация (CISH), цитология (LBC) и полимеразна верижна реакция (PCR).
Посетете сайта им Monosan произвежда реактиви за имунохистохимия (IHC) и имунофлуоресценция (IF). Достъпни за Вас са над 2000 моно- и поликлонални антитела и други реактиви.
Посетете сайта им EXBIO предлага огромно разнообразие от антитела, протеини, аналитични и диагностични китове. Техните продукти намират приложение в човешката и ветеринарна медицина, имунологията и клетъчната биология.
Посетете сайта им DBBiotech произвежда антитела за флоуцитометрия (FC) имунохистохимия (IHC), имуноцитохимия (ICC), ELISA и други приложения.
Посетете сайта им Немската фирма ZytoVision произвежда диагностикуми за детекция на генетични участъци чрез миксроскопски анализ, флуоресцентна in-situ хибридизация (FISH) и хромогенна in-situ хибридизация (CISH).
Посетете сайта им CellProjects предлага реактиви и консумативи за молекулярно-биологични изследвания. Те включват китове за електропорация, трансфекция, PCR, qPCR, тампони за изолиране на ДНК, изследвания на сигналната трансдукция и др.
Посетете сайта им MicrotechIVF е производител на консумативи за микроманипулация, използвани при IVF, ICSI, денудиране и биопсия.
Посетете сайта им Synga е производител на консумативи за IVF и ембриологични лаборатории.
Abbexa e производител на широка гама антитела, ELISA и CLIA китове, протеини и пептиди.
Genaxxon Bioscience e производител на широк спектър реактиви за молекулярна и клетъчна биология. Гамата включва:
-Китове за изолиране и пречистване на нуклеинови киселини и белтъци
-ДНК полимерази и мастермикси за real-time PCR и класически PCR
-Ензими за RT-PCR
-Реактиви за електрофоретичен анализ на нуклеинови киселини
-Продукти за клониране и лигиране
-Реактиви за трансфекция
-Серуми и среди за клетъчна биология
-Рекомбинантни цитокини и растежни фактори
-Моноклонални антитела
-Туморни маркери
-Буфери и химикали за биохимични анализи